เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพระดับโรงพยาบาล วันที่ 23 มกราคม 2556

สนับสนุนผู้ป่วยรายโรค

งบคุณภาพ

สนับสนุนเอดสฺ

หนังสืออนุมัติเกณฑ์การจัดสรรงบ Asthma&COPD56

ข้อมูลส่งเบิก MO

Newผลการดำเนินงานเครือข่าย STEMI ส่ง อ.วิวรรธน์

คู่มืองบคุณภาพ56

Advertisements

ร่วมจ่าย 30 บาท เริ่ม 1 กันยายน 2555

30 บาท ยุคใหม่ เพิ่มคุณภาพ

ประกาศฯ บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ๒๕๕๕

วิธีใช้ยาภาษาพม่าและกัมพูชา

วิธีใช้ยาเฉพาะที่ภาษาพม่าและกัมพูชา

อบรมภาษาพม่าสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 เอกสารประกอบการอบรมภาษาพม่า 25-27 กันยายน 2556

คู่มืออบรมภาษาพม่า

Slideประกอบการอบรม

causes of deaths

เอกสารประกอบการอบรมสาเหตุการตาย  วันที่  5  และ  6  กรกฎาคม  2555

Causes of deathspk54

Causes of deathsJuly2011

Cause of deathspk54-55

Coverage

เมษายน 2555

ประชาสัมพันธ์

ขอยกเลิกการประชุม  อปสจ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕